سلفی پا – حسن در مسیر خوب

همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار، آرام و شاد باشیم…

مجموعه «سلفی پا » بهانه ایی است برای ثبت و سهیم شدن این لحظه های ساده شخصی… لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.
info@marde-rooz.com

More from مرد روز
افزایش هورمون مردانه در زنان و آرایش بیشتر
بدن زنان هر چه به پایان دوره قاعدگی و زمان تخمک گذاری...
Read More