سلفی پا – محب از ارتفاعات کابل

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
واکسن شرکت فایزر در بدن بیش از ۲۲ هزار نفر آزمایش شد
واکسنی که داروسازی فایزر قرار است به جامعه جهانی معرفی کند از...
Read More