سلفی پا – به سلامتی دوستی

این بار سلفی پا توسط آزاده و دوستش فرستاده شده… تصویری از یک نشست دوستانه و مرور خاطرات و صحبت و نوشیدنی….

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

توالت عمومی قابل روئیت

https://cdn.cnn.com/cnn/.e/interactive/html5-video-media/2020/08/18/Tokyo_toilet_01.mp4   اولین توالت عمومی ۱۷۰ سال پیش در لندن مورد استفاده...
بیشتر بخوان