سلفی پا – به سلامتی دوستی

این بار سلفی پا توسط آزاده و دوستش فرستاده شده… تصویری از یک نشست دوستانه و مرور خاطرات و صحبت و نوشیدنی….

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
عکاسی بدن لخت – در جستجوی زیبایی زن
https://www.hanneswalendy.de/ https://500px.com/p/hanneswalendy1?view=photos https://www.behance.net/hanneswale58d2
Read More