سلفی پا – به سلامتی دوستی

این بار سلفی پا توسط آزاده و دوستش فرستاده شده… تصویری از یک نشست دوستانه و مرور خاطرات و صحبت و نوشیدنی….

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

عکاسی و زیبایی زن

http://www.emptykingdom.com/featured/greg-ponthus/ http://www.emptykingdom.com/featured/tuane-eggers/ http://www.emptykingdom.com/featured/yovcho-gorchev/ http://www.emptykingdom.com/featured/amanda-fordyce/ http://www.emptykingdom.com/category/photography/
بیشتر بخوان