سلفی پا – به سلامتی دوستی

این بار سلفی پا توسط آزاده و دوستش فرستاده شده… تصویری از یک نشست دوستانه و مرور خاطرات و صحبت و نوشیدنی….

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
کنترل تولیدمثل در مردان با مالیدن ژل بر روی شانه
بسیاری از زنان از قرص ضدحاملگی استفاده نمی کنند چون از تاثیرات...
Read More