شهر ۱۰ میلیارد نفره

ایده ساختن شهرهای بسیار بزرگ برای سکونت مردم هر کشور یا منطقه مدتها است که در بین اقتصاددانها و معماران مطرح گشته است. معمار لس آنجلسی «لیام یانگ» بر پایه این نظریات، طرح ساختن یک شهر ۱۰ میلیارد نفره برای سکونت همه بشر در یک شهر را با جزئیات بیشتر اراٍئه داد.

دو مشخصه اصلی این شهر: قابلیت خودکفایی و جلوگیری از هدر دادن مقدار زیادی از مساحت زمین هزاران شهر و جاده های بین شان است.

این شهر بسیار عظیم که می تواند در سال ۲۰۵۰ امکانات ساختش توسط تکنولوژی بشر فراهم گردد قادر است از طریق اقتصاد چرخان سهم اساسی در سلامت محیط زیست بشر داشته باشد.

این شهر عظیم برای اولین بار می تواند جلوی جنگها و طبیعتا تولید انواع سلاح های جنگی شدیدا پرهزینه را بگیرد. ضمن آنکه میلیونها کارمند نظامی که عمر خودشان و انرژی که بر دوش زمین قرار می دهند از تلف شدن جلوگیری شود.

این شهر بسیار بزرگ که می تواند در حد و مساحت یک استان بزرگ باشد می تواند با استفاده از مواد بازیافت شده ساخته شود. سیستم تهویه و بهداشت با یک کیفیت سراسری برای همه شهر در نظر گرفته شود.

بخش اعظم مواد غذایی شهر از طریق مزارع عظیم «برج های عمودی» تهیه شود و مزارع بزرگ انرژی خورشیدی و باد با کمترین دستکاری در طبیعت، نیازهای این شهر جهانی را مهیا کند.

نکته مهم دیگر در طراحی دقیق معمار آمریکایی که با صراحت کامل عنوان شده است وجود انواع ایده ها و طرح های علمی معماری مدرن است که در بسیاری از نقاط زمین در سطحی محدود اجرا شده است.

به نظر این معمار، بخش بزرگی از انواع ملی گرایی ها، اختلاف سیاسی و مذهبی، اختلاف های طبقاتی، تربیتی و فرهنگی به شدت کاهش می یابد.

این شهر جهانی بزرگ چون عمدتا نیاز به مدیران متخصص دارد برای اولین بار بشر از شر مدیریت های سیاسی خلاصی می یابد.

شاید ایده یک شهر برای سیاره ما هنوز با واقعیت فاصله داشته باشد ولی یکی از ایده های خوشبینانه برای کنترل گرمایش و آلودگی سیاره ما است. ضمن آنکه بخش اصلی حیات در سیاره ما اجازه نفس کشیدن و شکوفایی دوباره را می یابد.

A metropolis housing 10 billion people features in today’s Dezeen Weekly newsletter

More from مرد روز
در هر لحظه، حداقل ۵۰ میلیون انسان روی زمین مست هستند
1 – اولین باغ وحش ها که مجموعه ای از جانوران شکار شده...
Read More