مد لباس در خیابان بارانی

امسال از همین ابتدا می توان مشاهده کرد که مد و یا رنگ خاصی برای روزهای بارانی جلوه بیشتر نیافته است. مد لباس معمولی در خیابان ها حکایت از هر چه ساده شدن طرح لباس ها دارد. لباس ها راحت هستند و به نظر می رسد از کیفیت بیشتری برخوردارند. کفش ها در این میان به نظر استثنا هستند. گویا بازیگوشی های طراحان مد بر روی پوتین های پاییزی تاثیر گذاشته است.

fashion-in-the-rain-13  fashion-in-the-rain-15

fashion-in-the-rain-17  A woman covers her head with a shopping bag to protect herself from the rain on Oxford Street in central London     fashion-in-the-rain-27

fashion-in-the-rain-30

fashion-in-the-rain-31

fashion-in-the-rain-32

fashion-in-the-rain-33

fashion-in-the-rain-34

fashion-in-the-rain-35

fashion-in-the-rain-44

fashion-in-the-rain-45

rain-street-fashion-3