حسادت عاشقانه

جایزه اسکار بهترین نوع حسادت هم میرسه به حضرت سعدی که میفرمان
رشکم آید که کسی سیر، نگه در تو کند …

More from هدیه کدخدایی
نسخه زندگی
نسخه زندگی
Read More