زیبایی با شکوه مردان

در مقابل خطوط ظریف و کش و قوس بدن زن، زیبایی با وقار و قدرتمند بدن مرد قرار دارد.

متاسفانه زیبایی بدن مردانه هم جزو دهها بخش از هویت مردانه است که تربیت و اجتماع، همچنان اصرار دارند که دیده نشود.

More from مرد روز
هفت فیلم خیلی عجیب
آدم های قرن ۱۹ و ۲۰ برای یاد گرفتن مرام های زندگی...
Read More