عکس روز – عروسهای شاکی از کرونا

عروس ها در یکی از شهرهای ایتالیا گرد هم آمده اند تا از کرونا شکایت کنند. روی پلاکاردهای که دست شان بود رو به کرونا نوشته بودند « تو عقد ما را به هم زدی»

آنها با لباس های عروسی شان آمدند و چترهای خود را در اعتراض به کرونا به سمت آسمان پرت کردند.

More from مرد روز
پیکان فقط فحش شنید و مسخره شد و به سختی کار کرد و رفت
تولید پـِیکان از سال ۱۳۴۶ خورشیدی آغاز شد و حدود ۴۰ سال...
Read More