عکس روز – عروسهای شاکی از کرونا

عروس ها در یکی از شهرهای ایتالیا گرد هم آمده اند تا از کرونا شکایت کنند. روی پلاکاردهای که دست شان بود رو به کرونا نوشته بودند « تو عقد ما را به هم زدی»

آنها با لباس های عروسی شان آمدند و چترهای خود را در اعتراض به کرونا به سمت آسمان پرت کردند.

More from مرد روز

شگردهای ساکت برای جلب توجه خانم ها

فرصت آشنایی، دیدار و تماس از طریق تلفن و چت و  شبکه...
بیشتر بخوان