Search Results for:

آلن دباتن

چرا همیشه نگرانیم

:از دید فیلسوف دور و زمانه ما آلن دباتن، نگرانی ها و دلهره ها همیشه می مانند چون ۱- بدن بسیار شکننده ای داریم…

نقش الهه شانس در زندگی بشر

فیلسوف معروف آلن دباتن در یکی از نوشته هایش در باره رسیدن به آرامش فردی، چندین استدلال می آورد. او معتقد است نقشی که یونانیان باستان…