Search Results for:

آلن دباتن

نقش الهه شانس در زندگی بشر

فیلسوف معروف آلن دباتن در یکی از نوشته هایش در باره رسیدن به آرامش فردی، چندین استدلال می آورد. او معتقد است نقشی که یونانیان باستان…