ببینید ما مردها چقدر مهربانیم

Posted by Johan Koop on Saturday, February 17, 2018

.
وقتی مرد جوانی شیشه های یک سلمانی زنانه را تمیز می کند مشتریان و آرایشگران زن، شاهد چیزی می شوند که تصور نمی کردند.

More from مرد روز

ترانه « خسته» امیر عظیمی

https://youtu.be/YqIHsFZzrXQ?t=22s خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است خودم و جدّم و...
بیشتر بخوان