رقص مردانه Thom Yorke

Lotus-Flower-dance-radiohead-27519326-1440-900

در طول زندگی ام رقصیدن را دوست داشتم ولی هر بار و هر جا که فرصتی می شد تا برقصم همه بدنم سنگ می شد. هیچ همراهی بین حرکات مایوسانه بدنم با موسیقی که می شنیدم ایجاد نمی شد.

شاید نوع تربیت مردانه ای که دیدم و تقلید کردم برایم توضیح نداد که رقص چیست؟ اصلا رقص مردان برای چیست؟ با دیدن رقص تام یورک، خواننده معروف گروه « رادیو هد» معمایم حل شد. بعد از این اجرای صمیمی، چندین بار فرصت رقص ایجاد شد و برای خودم و به شیوه احساس خودم، رقصیدم.

ترجمه مختصر و مفید اشعار ترانه می تواند این باشد که بگذار هر طور که دلم می خواهد برقصم. بگذار گم بشوم توی جیب هایت. بگذار غرق بشوم و از دیده ها پنهان بشوم. بگذار بلغزم و بچرخم.

I will shake myself into your pocket
Invisible
Do what you want
Do what you want

I will sink and I will disappear
I will slip into the groove
And cut me off
Cut me off

There’s an empty space inside my heart
Where the weeds take root
And now I’ll set you free
I’ll set you free

http://www.thekingoflimbs.com | http://www.radiohead.com

More from ماهان طباطبایی

محو شدن شغل ها در آینده و گور پدر کار

استاد تاریخ یکی از دانشگاه های امریکا James Livingston که تخصص و زمینه...
بیشتر بخوان