3 دقیقه ورزش برای کوچک شدن شکم

این ورزش روزانه 3 دقیقه ایی که اسمش 7/11 است حرکات خاص و پیجیده ای نیست ولی معروف شده است به کوچک ساختن شکم. قدم اول این ورزش سریع 7 بار شنا رفتن و بلافاصله برخاستن با یک پرش در هوا است. و بلافاصله دو تا وزنه به دست گرفتن و 11 بار نشستن و پا شدن … و البته تکرار سه باره

http://www.menshealth.com/fitness/weekend-challenge-blast-belly-fat