عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

سه نکته علمی تکاملی اندام تناسلی مردان

عضو تناسلی همیشه بیدار اعضای تولید مثلِ مردان هر چه بیشتر کار...
بیشتر بخوان