انسان کمتر از حیوانات دیگر، همنوع به قتل می رساند

آخرین تحقیقات صورت گرفته  در دنیای پستانداران نشان می دهد که انسان کمتر از خیلی ها، دست به قتل همنوع خویش می زند. آنها بعد از بررسی 3 هزار تحقیق در این زمینه، موفق شدند لیستی تهیه کنند که رتبهِ قتل همنوع در بین پستانداران را نشان می دهد.

12-killers
 حیوانی که بیشتر از انسان، همنوعان خود را به قتل می رسانند

انسان نه تنها جزو چند تای اول نیست بلکه در لیست 50 پستاندار قاتل اول هم نیست. meerkat دم عصایی که شهرتش نگهبانی عمومی از گله شان است بالاترین درصد قتل همنوع را به خود اختصاص داده است. از هر 5 تای شان، یکی  و بخصوص جوانترها، توسط بزرگسالان به قتل می رسند.

تیم تحقیقاتی تخمین زده است که میمون سانان به خاطر اجتماعی بودن و داشتن سازمان اجرایی، توانایی همنوع کشی شان  6 برابر پستانداران دیگر است.

اما انسانها که جزو همین گروه بوده اند با وجود توانایی ژنتیک شان برای کشتن همنوع، تقریبا به گونه ای مداوم، از سهم قاتل بودن شان کاسته شده است.

از بدو پیدایش انسان، تعداد همنوع کشی ما حدود 2 درصد بوده است. به عبارتی از هر 50 نفر، یک نفر از ما توسط همنوع به قتل می رسید. مقدار همنوع کشی انسانها در دوره  قرون وسطا به 12 درصد هم رسیده بود ولی دوباره و بویژه در طی چند قرن گذشته مدام کاهش یافته است.

ما  البته همچنان به خشونت متوصل می شویم و جنگ و آدم کشی، هنوز در بین اجتماعات ما وجود دارد. ما انسانها مدام سعی می کنیم انسان تر شویم.

ما انسانها البته به دلیل دستیابی به تکنولوژی، از قدرت تخریب شخصی و گروهی خیلی بیشتری برخوردار شده ایم ولی به همان نسبت بر  قراردادها و فرهنگ بشری خود افزودیم. ما البته جزو معدود پستاندارانی هستیم نظیر گرگ که رتبه بالایی در کشتن همنوع بزرگسال داریم. این عوامل به طور مجزا می توانند ما را در یک لیست دیگر قاتل تر نشان دهد.

مسئله آخر اینکه با وجود کنترلی که در طول تاریخ برهمنوع کشی مان داشته ایم ولی همواره یک بخش از سیاره ما، فکر و ذکرشان کشتن همنوع می باشد و برای همین درصد ،دم کشی ما می تواند بسیار متفاوت هم باشد.

d6f881d75

 

Humans: Unusually Murderous Mammals, Typically Murderous Primates

http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/09/humans-are-unusually-violent-mammals-but-averagely-violent-primates/501935/

More from ماهان طباطبایی

مردان و دلیل علمی برای بی وفایی بعد از هماغوشی

یکی از بزرگترین اتهامات و گله ها به مردان در طول تاریخ،...
بیشتر بخوان