فیلم « چهارشنبه 19 اردیبهشت» و افتخار ایرانی بودن

4shanbe19ordibehesht9

این فیلم ساده ولی بسیار مهربان برای همه قلب های  دردمندی ساخته شده است که با همه تلاش شان، فکر می کنند روزگار وطن بدتر از آن است که بشود تغییر مثبتی در آن ایجاد کرد. اما این فیلم، قدم به قدم از یک قصه معمولی با غم ها و بن بست های آشنا، تبدیل می شود به امیدی که هنوز می توان از طریق رفتار ساده انسانی ایجاد کرد.